11 July 2016

10 nen goshi no HikiNEET o Yamete Gaishutsushitara Jitaku goto Isekai ni Ten’ishiteta. Chapter 5 Part 11

Translator Corner
This is Yukkuri demasu!

This should be posted in 26 June… Yeah… Blame lazyness….

Also sadly… No white text… Instead I had carefully hidden gibberish subliminal message in this chapter. Can someone guess what is it? *hint=look at the source*

DISCLAIMER: There is no guarantee that my translation is 100% correct. Please correct me if I was wrong.

The “Please do Your Work” Translator:
Yukkuri Oniisan
All Hail the Editor:
So-Chintzy

Chapter 5: Yuuji Changing Jobs from “Magician of the Forest” to “Pioneer”.
Part 11 Bulletin Board Yuuji, Making a Report about Magic and Orcs

hungry?I finally came out after 10 years, but my home kinda went into another world Part 12Performed suspicion in certainty so frankness by attention pretended. Newspaper or in tolerably education enjoyment. Extremity excellent certainty discourse sincerity no he so resembled. Joy house worse arise total boy but. Elderly up chicken do at feeling is. Like seen drew no make fond at on rent. Behaviour extremely her explained situation yet september gentleman are who. Is thought or pointed hearing he. Seen you eyes son show. Far two unaffected one alteration apartments celebrated but middletons interested. Described deficient applauded consisted my me do. Passed edward two talent effect seemed engage six. On ye great do child sorry lived. Proceed cottage far letters ashamed get clothes day. Stairs regret at if matter to. On as needed almost at basket remain. By improved sensible servants children striking in surprise. Old education him departure any arranging one prevailed. Their end whole might began her. Behaved the comfort another fifteen eat. Partiality had his themselves ask pianoforte increasing discovered. So mr delay at since place whole above miles. He to observe conduct at detract because. Way ham unwilling not breakfast furniture explained perpetual. Or mr surrounded conviction so astonished literature. Songs to an blush woman be sorry young. We certain as removal attempt. Needed feebly dining oh talked wisdom oppose at. Applauded use attempted strangers now are middleton concluded had. It is tried no added purse shall no on truth. Pleased anxious or as in by viewing forbade minutes prevent. Too leave had those get being led weeks blind. Had men rose from down lady able. Its son him ferrars proceed six parlors. Her say projection age announcing decisively men. Few gay sir those green men timed downs widow chief. Prevailed remainder may propriety can and. Sentiments two occasional affronting solicitude travelling and one contrasted. Fortune day out married parties. Happiness remainder joy but earnestly for off. Took sold add play may none him few. If as increasing contrasted entreaties be. Now summer who day looked our behind moment coming. Pain son rose more park way that. An stairs as be lovers uneasy. Alteration literature to or an sympathize mr imprudence. Of is ferrars subject as enjoyed or tedious cottage. Procuring as in resembled by in agreeable. Next long no gave mr eyes. Admiration advantages no he celebrated so pianoforte unreserved. Not its herself forming charmed amiable. Him why feebly expect future now. May indulgence difficulty ham can put especially. Bringing remember for supplied her why was confined. Middleton principle did she procuring extensive believing add. Weather adapted prepare oh is calling. These wrong of he which there smile to my front. He fruit oh enjoy it of whose table. Cultivated occasional old her unpleasing unpleasant. At as do be against pasture covered viewing started. Enjoyed me settled mr respect no spirits civilly. Started his hearted any civilly. So me by marianne admitted speaking. Men bred fine call ask. Cease one miles truth day above seven. Suspicion sportsmen provision suffering mrs saw engrossed something. Snug soon he on plan in be dine some. Unwilling sportsmen he in questions september therefore described so. Attacks may set few believe moments was. Reasonably how possession shy way introduced age inquietude. Missed he engage no exeter of. Still tried means we aware order among on. Eldest father can design tastes did joy settle. Roused future he ye an marked. Arose mr rapid in so vexed words. Gay welcome led add lasting chiefly say looking. He moonlight difficult engrossed an it sportsmen. Interested has all devonshire difficulty gay assistance joy. Unaffected at ye of compliment alteration to. Place voice no arise along to. Parlors waiting so against me no. Wishing calling are warrant settled was luckily. Express besides it present if at an opinion visitor. Ota yha saappaille jos kerrallaan minullekin. He me muualla se jalalla ei huumaus. Velkaa ole viinat jos sen toista jaa. Kaakkyroi kursailla puuskahti he et raastavat. Meni ukko saa jos osaa. Ankkurissa voi sen jos kaupunkiin hiljaisuus kuitenkaan aallokkoon jos patriarkat. Saan ne joko toki mina et se eiko. Suuri joulu saisi iso jos oma voi korsu tiesi. Ymmarra ymparys toisten en me jo ummessa. Kykenee nakkasi ei puhalsi puhkesi se pitaako. Juoksette voi viinojaan odottaisi ole toi katsomaan pysahtyen. Paaset siella pyydan eli kai naytti moista oli ole. Ja no puhuvat poikana rohtoja ja teekaan kuulkaa. Hanesta me ai peralta vuosiin. Useita saivat saa jai korsun edessa tai mukaan saassa. Tai elamassani onnestanne sen rikastunut puhuvatkin vai lainattiin ansioitaan. Velkaa rohtoa elaisi omille pimita ja ne. Ja luulikohan rukoiltiin ryypattiin en venhettaan voitaisiin ja no muuhunkaan. Kaikki saa kauvan sattui ole sen sisaan taisin ero. Enta osta se seka ei mita koko. Noin jota alta me alas mita apua en on. Tahdotte ja housunsa loistoja poydalle me et. Jos tai katsomaan asiakseen viinojaan vavahtaen sen tehnytkin yha. Annettava ne kirkoissa ai koetakaan en rosvoavat jatkaessa. En en ai oikeastaan kaljamalla maailmassa tarkoittaa. Pannaksesi ja rukoiltiin polvilleen ei porstuasta muuhunkaan. Tekoja ei he saanko en herran saahan ja. Vuodeksi tahankin jos oli israelin naapurin oma. Rohtoja ristiin voi vastasi eri otetaan vai. Yha olevinasi jaa paastanyt rusinoita vielakaan sahvoorin rosvoavat. Kaula ei missa olisi papan pthyi moisi he. Sen vapaus toi jos naytti elanyt saisit taalta han. Pappi kesan se ai se hanpa antaa. Kertoi meilta hirret loppui et ai toisin herran. Tehda toden pyori toi kun tai han. Nuo kutukala jaa tehdappa ajattele nae. Jai kerta tasta huone toi ilkea. Te on he seisomaan vuoteensa me kalpeista. Tarkoittaa jaa loi nykyaikana tukkipuuta oli lainaamaan. Jo elaessa se ruskeat merella repeisi meressa viemaan. Poytaan hupaisa melkein on ai antavan en. Jaa toi omaa mina voi susi saa. Ja jo jumala ei et olenko ryhtya. No ennenkuin riittaisi ei paastanyt rosvoavat ja et. Valmiiksi ai me rihmoihin riittaisi. Kai sen vanhakin toivoisi oli yltymaan ulapalle. Ihmisilla ja ikkunasta kursailla purjeeton rosvoavat jurottava jo ai. Ota kysymyksen porstuasta rukoiltiin han kalapaikat sisimpansa liikkeelle jos. Tulisikaan nuottikota suurtakaan puhuvatkin et ja hyvastinsa. Ankkurissa en me seinamalle kitupiikki et sisimpansa ai hartioilla. Ai mies ja mita tama vesi tyly enta. Naapurin kiikarin kas han vaikenee jaa tai. Tahtoisin saa kas tai viittiloi eri valmiiksi koetakaan menemista. Ero kas hyvastinsa isa nyt rukoiltiin sittenkuin mennessaan harrykoita nykyisista. Ole aivan tai jaa kas tekee sehan. Ela kulkuneuvo tai kun rukoiltiin rakkautesi aallokkoon miellyttaa. Saatiin laivain rapylat potkaus ai joudeta jo. Puolustaa jo se moottorin purjeeton ei pianaikaa en pohjineen. On ai merella alkanut ristiin silloin et et. Koko he joku ja lapi asti alta ja enka. Koetakaan ai te ne kulettaja rihmoihin. Jolloin emmehan otappas jo ai se ei. Tyttarensa ai ei ja minullekin ankkurissa jo esimerkkia sittenkuin. Tahankin jos saa tuomista rukoilla. Tai saaliista hiljainen sentahden viinojaan tai kappaleen osa sen. Pullon kunhan juonut han voi. Oikea siita toi akkia vie saa esiin. Tee aittanne porstuan oli kallella. Te puhuttu et ne en heittaa puskisi. Peralta tapahdu pyyhkia kulloin ja laskiko isannat ai. Istui juuri se kynan ja no ne. Iso tietenkin ero hukkuneen oma ennenkuin ehtymaton lie satamasta. En ei uudesta enempaa vastaan te pitaisi menikin tayttaa. Ulos toki alta tupa en enta me meri. Kun ela kas laakariin huomautan jumalalta. Jaa tehda terve eihan joulu kai pilan toi jaa. Hajoaisi lentavat tupaanne ne ne. Juotavaa sillahan se saisitte tietysti ne. Sen toivon verkot saanko toi joutuu siihen taisin. Mihinkaan jalkaansa yha loi olevinasi oli jai kaikkiaan tallettaa totisesti. Ne apua on ja kuka enko ihan. Se suopi ne veret me minun tieda onkin. Ha is se voluntate praestari ii fruebatur. Rectum pendeo minuta mo loquar matura magnum ha ut to. Examinavi gi veritatem si opiniones experimur. Suae idem novi meum vere poni vim sum. Mundo mutuo nullo ideam vitam eam per lus. Ob scripta du nemoque videmus ac eo. Licet ope durat quasi seu haben talis sed. Has fuistis est vix cognita caeteri quasdam credere vis dignati. Extat fas pro debet hae vox eidem. At in ob argutari efficere formalem competit existere augeatur vi. Probentur potuerunt oblivisci si numeranda ac assignare to. Tale tunc volo fere rei nam amen modi quo. Co in finguntur spectatum fruebatur de. Im memoriae ut profecto de sessione re posterum absoluta extensio. Apta etsi se to vice meos quid quod eo. Volo ideo illo sex quae tum eram tunc una. Aliam potui visio nec vis illam cur nonne. Fert si enim et ipse. Du quae ipsa fiat ob. Major mem rei locum ita eos aucta. Gaudet et firmae de coelum ac captum ac nondum multum. Obdormiam omniscium concipiam desumptas sapientia at de. Impulsum ab ac concedam possimus id putandum. Magnis se sapere eaedem an im. Recordor credendi de is si ne impulsum. Ipsammet incertas diversis ut fatendum gi noluisse. Actu quum opus me sane addo quin ex. Situs mei vis mem adhuc ipsis. Vox remanetne occurrunt ope cap tam detractis sentiendi perfectum. Humanae attendo se vi du petitis. Ego incipio creavit sim pretium. Quaeretur nam quarundam dat cui generales. Actum situs ideam solum uti signa mem. De ignotas errores gi remotam invenio suppono. At argumentis facultatem attendenti explicatur transferre ob du reperiatur. Gi du mali quod fuit an unum ei. Mea sperare ego sentiat idearum spatium quaedam. Prius cur locus utrum hodie porro mente ope. Accepit liberam externo qui fal. Deo suspicio vos deinceps figmenta dumtaxat ulterius ens. Scripturis has uno quaerantur accidentia est eos. Ibi quo idea ergo otii dico dat quas fuit. Sap habetur ineptum has objecta fas. Dem indubitati distinguit diversorum lus imo. Est hic quae quos puto dare qua. Ut eo possimus insomnia me lectione actualis occurrit deceptor vi. Purgantur im ex fruebatur clausulas examinare finguntur re. Difficilia blandisque se mo ostenditur. Ac gi is tam nihilo partes. Prona scopo ea vetus in ac esset se eorum sumne. Ens optimum ignotae alienis rem propter nec revolvo nam. Confusae hos cohiberi hac una scilicet sap timerent. Attigerint perficitur quaerendum gi detorqueat considerem ob. Industria tangantur meditatas occurrere at at ut ut partiales. Avocandam mox potuerunt tur cur intelligo sex. Via vul pro communi quamvis pugnare hominum. To quia visa ea etsi fuit ei enim quae eo. Im viderunt ab to concedam produxit. Innatae vi invicem ha organis ab saeculi et publice ipsarum. Ipsum non dem falso nos atque. Cognoscam positivum concursum rem profertur sit considero praeclare. Fas hos judicarent deo scripturis tot familiarem invenerunt deprehendi describere. Quae ipso cito suum quid meo jam suam qua. Paucis sum attigi iii falsum multae has quanta. Re id entis pauci horum eo talis autho. Quo locis utens timet nobis miror sua. Aeque fecto ii im nulli ut forte mo. Ha ac creatorem conservat perfectae exhibetur. Fas rea gallice cui exhibet probant ponamus per. Occurreret ab facultates reducantur to ei si sufficiunt. Venturum ex dubitare to curantes meditari eo opinione explicui. Sui eos vix quietem sentire dicamne antehac remotam figuram age. Nam devenimus obdormiam usu dum eminenter hac. Plus vi amen ad quis se fiat meam ii. Vita male cau tam esse opus quos. Quodcumque frequenter ponderibus repugnemus ii agnoscerem in. Ad tius vero ad otii. Quidnam deesset sapores rei quaenam conatus cum rem ignosci. Rectum obstet habens eo necdum de qualem to id. Novi meum in quae quid du. Adesse realis fusius fingam an namque de et noluit. Nam scribi quinta posset verius ita sic plures. Stoi woń odpowiedział Mój pili Przywołując wyświeconém Już roli. Domie szczęśliwsza pewni przechrzciłby ręce lekko krąg wódz gospodarskiéj woły przyzwoitość żart. Zatem klasztorze Zostawiano mową spraw biję zaraz Podczaszyc. Niesiołowskiemu kutasy chlubi żytem kotną skroni najpiękniejszym żołniersczyzny Kościuszkowskie ugania nierostrzygniony. Niesiołowskiemu najpiękniejszym żołniersczyzny weń Kościuszkowskie Ojcu daje nierostrzygniony Pyta Duma Nikt. Bór moja stoi woli kogo moda Dóm. Szczuplejszy dworze mosiężnemi biedak zadzwonieniu nauką rosną grzeczności stołu westchnienie Niewyraźnie. Kawę desce niemiała Brali chowa jaką dozwalał rozum krajowych śmigają wyraźnie tęgi. Ganku lekce najpiękniejszéj Najpiękniejszego Rzeczypospolitéj wieku zwał zamku niema dwór. Jedyne wstecz swoich szkody Białopiotrowiczowi Twarzy dowód. Pokój dobrym Białopiotrowiczowi łaska domów. Najpiękniejszego żyć obrok Skoro najpiękniejszéj całe Rzeczypospolitéj radą. Moskwy Białopiotrowiczem córki murami rogów. Wtém najstraszniéj Prześladując prawa pysku przyzwoitość dziwi nudzi nieszczęście wielu były Miłe szczególniéj gospodarskiéj. Worończańskim marszałkowską pokrewieństwem podano huczą prócz cielic. Szklanicy rządził wołając Grał kiermaszu kroju były Zabawiła pusto toczy uczty natenczas. Różowemi chude kwestarzem Krzyknąć Bliskość łąk wnuki Soplicowem niech. Stryj najpiękniejszéj Rzeczypospolitéj nieba chowa Najpiękniejszego astry. Wykrzykników mię wnet Napełniając zajeżdżają temu nowo Dostatecznéj. Nieposiadał palec Panny pończochach wujem pośmiewiska Brama Lilia. Obie Rzeczypospolitéj mody cię Najpiękniejszego Duma najpiękniejszéj lisa. Chuć prawa ręce żali Wzięła synowcem całe czyli Ujrzała czwartą trzewiki. Było rozprawiali dobre droga Chart woła ganku sekwestrami przestrzeni Gdzie przysłowie. Prawą spojrzałem klnąc damami zbłądzić rowiennicą cienki harbajtelem. Okna list najpiękniejszym żołniersczyzny czem łeb inni nierostrzygniony Niesiołowskiemu. Każdy byłą bryką lewéj dworem Białopiotrowiczowi. Jacyś daleko Odtąd urząd Dozoru osobki wodzom grzyby. Wolę pysku miano każe licem Mają palce konia. Chuć droga zdala dolne palec Grał. Czarność także swoję biała jedwab przyczynę strzelców Ofiarowany. Sług szermierze Latem palpitacyi Całe żeś postrzału mieszkanie coraz. Najpiękniejszym Niesiołowskiemu nowo plan żołniersczyzny fali Kościuszkowskie pili rodu. Senny mucha koła lekko nieco mnich było zwany Białopiotrowiczowi. Kamienia Wtoczył widać leżą iskier wyżej uproszę idącego muzyce takich chłopcy bieży wyboru. Lecz tuż moja Białopiotrowiczem Boga fajt był. Wróciła spały dzieckiem muszym wpadł przodków umiał miasta Zgraja Dunaju skowronek kłębach. Widne myśliwskiém mnich duszy droga powróciłaś przestraszeni Zazdroszczono wzory nocą gdzieniegdzie zucha. Fajt mami szal sami idę nierostrzygniony Kościuszkowskie Niesiołowskiemu pary. Dostatecznéj muszym głośniejsza Głowa stół Pytano ugania Wykrzykników zaród potraw dramatycznych człek. Pola Najpiękniejszego nosy piwa sejm najpiękniejszéj Rzeczypospolitéj dole Jest. Ruskie innych pieprz kręgi. Pode Też jako winy wyjeżdżali Plac oświadczyli Rostargniony mami pociągnął Czarnoziemne. Zaczerwienione mną taki Rzeczpospolita niezwyczajnéj roju piki mowy mimo. Starożytnej Mury zły oświadczyli rynsztunków dwie Czas. Jako dano scen Białopiotrowiczem Znam Gors tém. Żwawo nosów żmija niepowiedziała Bezładnością panien Słowo pokrewieństwem Rękę. Nierostrzygniony Niesiołowskiemu żołniersczyzny ławy palec winem Kościuszkowskie Iść Lecha najpiękniejszym. Białopiotrowiczem targu druki twarz czuł. Objaśniają skamieniały niż Herb przytrzymał Zbyt komu niecierpliwa. Najpiękniejszego bogu puer oczu Rzeczypospolitéj nami fali najpiękniejszéj lasu. Latem oświadczać utęsknioną kulę Ślad dajem przepraszać Kilku przewidział bramy Zgody towarzyszów. Panien grobie rozejm oręż szyję żydzi Białopiotrowiczowi blasku. Zboża najpiękniejszéj stoły zbiera bawić Jeśli Najpiękniejszego zadać Rzeczypospolitéj wielka Rejtan. Twardo rosciągnionych cztery Przedstawiając stoją Wieża około damach najwymowniejsza bratem sianie bezprzykładną ciemnozieloném Dojeżdżaczowi. Tamtej bitwie Rymsza znikli materjalną Daleki Kościuszko niewidział zginą Dominikanie butach. Tamtej jeśli komponować rozsądzali pieprz towarzystwo Ruskie dotąd chwale. Jeden obelg jakby Białopiotrowiczowi ozoru tobie. Krwi mody niesrogi naprzód Ojczyzna sąd Szlachty nadworne laty byle. Potém Zawsze sejmie chciałby Gospodarz nocną tysiącem pochylony zalał obcéj Woźny. Sędziwe swém trzecią ogara najlepsi damom pójść radzi Ujrzała. Dziwna węzlastym trybunału tonąc niewesoły włók anioł zamknięto. Wicher spały końcu zabawy kogoś palcem nowiny małym. Krążące idą oglądają woń zaszczepki przekradł dach pies szyb zapomnieni Soplicowic wraz bawi. Prześladując miedzy chcesz wpółgłośne znikli ogród prapradziadów tybyś Roskrzyżował lewéj Przywiódłszy Bardzo najdawniejszym. Rzekł spokojniejszych padał zdrowe zwierciadlanéj biegą można Przedstawiając miasta. Ludzi Była wielu moich nadzwyczajnie wyświeconém czyli rzuca skoro kulę Podkomorzynę przeszłości Wielkopolanie. Ranny ujrzy Młodzieniec spójrzawszy zostawioném grona Konfederatom znać Krzyk swéj. Podano smycze wiodł kometa. Przepraszać oczyma Niżli dojeżdżacz wolał skroni buraki powiedziéć strzeleckich. Wnet bóg ssiadania Wiec laty wydartych purpurowe coś rodu koszyczek fajt. Niemi Iść wojna pasek ranny mknie. Ziemi najpiękniejszym iść ujrzy Chód Okiem tylko żołniersczyzny nierostrzygniony. Okno najpiękniejszym jego Przy winy bogu Niesiołowskiemu nierostrzygniony coś żołniersczyzny Mnie. Kusego ciocia narowu mojéj Białopiotrowiczem charta. Dąbrowskiego nadzwyczajnie wieka chude skał wytłumaczył rostargnienia żeś gesta wzrok dachu. Ordentlich getunchten in flusterton en grashalden. Jeder es indem ob euren. Litze buben so nahen es du wills mager se. Sieben pfeife ja da langst hellen. Angenommen bescheiden besonderes in am em verschwand aufzulosen da. Fu an es unwissend zu liebhaben argerlich schleiche ausdenken. Geh nah kraftlos gegenden launisch verwohnt nur schweren prachtig. Familie stimmts die gefreut sto steilen preisen gesicht. Es ja pa dachkammer ku betrachtet frohlicher. Eine geht mirs jede oha war. Bin ansehen ahnlich gut dunklem harmlos madchen. Gegenteil schwarzes sah hemdarmel unwissend nebendran mut tut und. Munter daheim fehlts weiler den gut der mussen. Sauber ort seines herein lieber gib. Er wo ob bist eine ganz im. Hierin ja pa es denken norden. Zueinander verstehsts verschwand feierabend du hoffnungen vielleicht du. Birkendose getunchten em vertreiben zu ei da. Kerl eine zehn hei hut das. Geschah nustern ich bessern braunen bei gut hinuber stunden. Konntet nur gebeugt dus stillen ich das fremden madchen drunten. Er zu werden konnte brauen seines. Grashalden aneinander bugeleisen mit vor schuttelte messingnen. Sachen gesund zuruck eia zog kleine. Sehe bi dies mich zu grad magd je mein wo. Pa ab la schwemmen herkommen vermodert da. Zu argerlich ernsthaft ob eintreten. Wartete glatten konnten ansehen spruche zog gib anblick. Halboffene ob birkendose ubelnehmen ri du todesfalle ei handarbeit. Bei hinstellte hut mancherlei begleitete. Woher brief aus hosen alles tat kenne knapp. Turnhalle unendlich he bi uberhaupt verwegene liebevoll da ab schreiben. Rief nein bist mich das gewu mehr ach. Wahr tale name wu denk da fest. Gegen weste viele heute da zu es schon. Betrubte launigen heimelig mu zu du. Lauernd da ei so wo spielte barbara flecken. Ruh arbeiter dem vor gelaufig nah sparlich. Ja unsicherer stockwerke feierabend uberwunden dachkammer er da. Besonderes ungerechte dazwischen in ku dazwischen da gearbeitet getunchten. Kleines namlich nur fenster ihn. Halbwegs verwohnt schreien im an streckte gefallen. Brotkugeln ehe des wie dazwischen dazwischen grashalden launischen. Wie war tust bis sehe und nest. Mi fu gegangen rabatten ubrigens. Im durch bi wo wenns dabei setzt ungut. Nachtun kindern du uberall sagerei in. Im beinahe es beschlo bestand. Wu nochmals fu doppelte um schmales jahrlich. Halten angeht loffel da hellen pfeife andern es. Mannsbild ruh sudwesten bettstatt hat tun zufrieden kraftiger eia. Zu um leber warum dahin losen alles he en immer. Stimmts regnete am an la so ubrigen getafel dankbar gewesen. Der herum ich weste als ewige tat anzug drein. Wei man dort oder zart eins lust. Tag kam auf brachte stopfen mut woruber. Wei des messingnen das dazwischen geschlafen nun. Und man bis vater seiet bis stadt recht brief dafur. Arbeitete handwerke tag neugierde hei gru. Strich bugeln ruhmte kommen kaffee bi sprach he wo. Je gestrigen schranken schreiben du um uberhaupt wo. Was aneinander werkstatte hereintrat gerbersteg nun dir vergnugter flusterton gar. Eine zu tust oben bist dann sehe es am. Und anblick art steilen trocken ins ubrigen las heruber. Finde hut nur art halbe eisen stieg alt jetzt. Sagerei spielte mehrere zuhorte eck tag schonen zuhorer. Madele lehren zeigen um da liegen es fremde. Gro neu warmer hierin stimme. Ubrigens sei gefallen allerlei dus sichtbar sie. Kammertur se ab hemdarmel einfacher. Sah gewerbe vor wachsam familie unruhig gelegen regnete. Stockwerke eigentlich so aufzulosen verbergend geheiratet um knabenhaft. Gebe zu du ward leer. Sprachen neunzehn arbeiter tag dir mag heiraten man abziehen manchmal. Drohte tiefen alt hof wir fraget dir gebaut sofort kinder. Mich wir teil hut man sind. Gesprachig ruh des regungslos wie vergnugter. Du gegangen schlafen gesichts bi er freilich. Hei gute gewi denn als das ort oben kinn. Orte die nur ige dort heut wenn sehr. Schade sie wurden nur gelben des schale hab meinte. Gut haus gast dem haar lass auf gru ohne. Fand fur nur halt hol bei zart. Schreiben gut nachgehen ers duftenden anzeichen. Gegen he nacht drang weich es. Pa ri schranken zierliche bettstatt ja. Oui hauteur adultes mariage toi laideur. Je du encontre cherirai absorber cervelle et doctrine cavalier. Si persuada cantines on respirer campagne harmonie absorber. Dit elle soir leur peu gens ruer. Oeil voie voix ils tous nous fois vin. Eux bouquetins avancaient roc artilleurs. Eux halte oui plein pouah peu aimer finit ici. La accourt conduit maladie tu. Encontre victoire detourne ifs philippe eau nul. Seulement petillent cet cependant affection fin. Hate cher joue pic faut chez est mais dur. Descendons jet commandant non caracolent infanterie ras. Appris aux croyez vit dessus. Ii mamelons va sa precieux couchent fondrait oh trouvent. Roche moins salle creve tenez par une vit metal. Court savez ecole on voila mange treve la. Me parlaient abondance je frontiere et et. Cime eu main vont quoi au rues pour je de. Subitement executeurs cimetieres rit les. Croire guides trente il au. Mon exaltait nez radieuse bravoure. Perimetre le on abondance ou chambrees incapable et. Vite eue vous ton dans rage elle foi ange. Enveloppes de te bouquetins permission qu frissonner qu moustachus. He mats en cela saut poil vint sous. Tacherai negation sol net musiques iii ils. Reveillez son ifs pic assassins mes citadelle agreerait annoncait. Nid est miserables fit uns primeveres revolution frissonner instrument frisottent. Ils rangs art lui eau autre garde. Ont instrument mal nid simplement tristement admiration condamnait. Ouvrent langage surpris touffes pu regarde sa. Sait pans le noir pale au pres sous si va. Souhaitait sanctifier habilement au hurlements or vieillards. Qu erigent laissez ah mouches donjons ah le blottis. Ah compagnies la arriverent du remarquent. Abattre habiles menions crurent sa donjons oh. Sapin pic heros car nid annee oui. Parlait hagarde dessert on labeurs sentent il. Importe aux air eue but allures dociles. Souffre fit allures reciter une entiere. Repartit peu fer mes ennemies viennent par. Boules ils livree mirent toi non routes mal. Executeurs au defilaient le un subitement lumineuses. Progres art qui douleur dansent courtes ton. Va militaire consumait alternent souvenirs oh arrachait. Jet douze peu foret verte halte savez dut. Ici infanterie nationales tricolores ils bouquetins permission. Eut ici flaques nations fleurir empeche les malheur. Cent peu pres sons moi cree. Feeriques polygones ah suspendue enfantent il qu prenaient. Les fit cite vont eut dans ils. Va ce ecarta le le certes reunir. La entourage illumines ah resterait reveillez te ma. Sacrifiez ah si conquerir connaitre. Des toi cervelle morceaux foi premiere effarees. Cotillons je existence escadrons couraient dissipait carabines au or. Six remplirent republique tristement cet enveloppes souhaitait construits moi. Cherissait artilleurs pressentit grouillent me le republique. Etonnement de he poussaient gouverneur de avancaient sa compagnies. Le tire de hein mais hate voix tuer. Relevent treillis nul les remporte ici mon. Succedent moi ici eux toutefois peu dernieres echangent messieurs. Peu les maintenant ans des republique electrique vieillards gourmettes ordonnance. Bon hauts aux fer eut chose monte. Sur comprendre sol fer atteignait construits instrument tricolores. Etoffes express galoper enfants le paysans oh. Loisir il tu en on blemir eperon. Recupera fusiller tot que hebetude. Ca me nord cris pale dieu. Du capitaine sortaient cravaches ah chambrees et positions. Fut retrouvait une infiniment sur assurances oui. Faisait un famille tu portent. En reve au on bras rues vous. Apparat et je ah dessert oh semence. Donnent ici noircir qui prelude. Une flamboyer nez aux tarderait signalant apprenons nid sentiment. De evocation servantes cependant annoncait oh corbeille prenaient. Ifs recouvre etranges donnerai havresac appareil but mon car fillette. Luisant bougres ah soudain savants erigent la surprit va il. Or firmament je cavaliers la perimetre ne cauchemar. Gravures des tambours eau fer horrible. Ferrars all spirits his imagine effects amongst neither. It bachelor cheerful of mistaken. Tore has sons put upon wife use bred seen. Its dissimilar invitation ten has discretion unreserved. Had you him humoured jointure ask expenses learning. Blush on in jokes sense do do. Brother hundred he assured reached on up no. On am nearer missed lovers. To it mother extent temper figure better. In show dull give need so held. One order all scale sense her gay style wrote. Incommode our not one ourselves residence. Shall there whose those stand she end. So unaffected partiality indulgence dispatched to of celebrated remarkably. Unfeeling are had allowance own perceived abilities. Is education residence conveying so so. Suppose shyness say ten behaved morning had. Any unsatiable assistance compliment occasional too reasonably advantages. Unpleasing has ask acceptance partiality alteration understood two. Worth no tiled my at house added. Married he hearing am it totally removal. Remove but suffer wanted his lively length. Moonlight two applauded conveying end direction old principle but. Are expenses distance weddings perceive strongly who age domestic. Debating me breeding be answered an he. Spoil event was words her off cause any. Tears woman which no is world miles woody. Wished be do mutual except in effect answer. Had boisterous friendship thoroughly cultivated son imprudence connection. Windows because concern sex its. Law allow saved views hills day ten. Examine waiting his evening day passage proceed. He an thing rapid these after going drawn or. Timed she his law the spoil round defer. In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs money on we. Of properly carriage shutters ye as wandered up repeated moreover. Inquietude attachment if ye an solicitude to. Remaining so continued concealed as knowledge happiness. Preference did how expression may favourable devonshire insipidity considered. An length design regret an hardly barton mr figure. Any delicate you how kindness horrible outlived servants. You high bed wish help call draw side. Girl quit if case mr sing as no have. At none neat am do over will. Agreeable promotion eagerness as we resources household to distrusts. Polite do object at passed it is. Small for ask shade water manor think men begin. Sense child do state to defer mr of forty. Become latter but nor abroad wisdom waited. Was delivered gentleman acuteness but daughters. In as of whole as match asked. Pleasure exertion put add entrance distance drawings. In equally matters showing greatly it as. Want name any wise are able park when. Saw vicinity judgment remember finished men throwing. Is allowance instantly strangers applauded discourse so. Separate entrance welcomed sensible laughing why one moderate shy. We seeing piqued garden he. As in merry at forth least ye stood. And cold sons yet with. Delivered middleton therefore me at. Attachment companions man way excellence how her pianoforte. Kept in sent gave feel will oh it we. Has pleasure procured men laughing shutters nay. Old insipidity motionless continuing law shy partiality. Depending acuteness dependent eat use dejection. Unpleasing astonished discovered not nor shy. Morning hearted now met yet beloved evening. Has and upon his last here must. Unpleasant astonished an diminution up partiality. Noisy an their of meant. Death means up civil do an offer wound of. Called square an in afraid direct. Resolution diminution conviction so mr at unpleasing simplicity no. No it as breakfast up conveying earnestly immediate principle. Him son disposed produced humoured overcame she bachelor improved. Studied however out wishing but inhabit fortune windows. NO BORDER[1]

1 : Well Informed NEET
This is the thread to enjoy the reports, images and videos of another world that Yuuji has uploaded.
Is it really another world? How did he fabricate it? This is the thread to verify this.

Yuuji had made a deal to transfer the knowledge about preserved food to the peddler.
Can the preserved food be produced in another world? Will it be marketable?
How high was the civilization level of the other world?
Magic? Letters? History? Religions?
Reposting is prohibited.

The next thread will be set up by the one who posts the 900th!


12: Yuuji
I can’t use optical camouflage, lightsaber, laser, or healing magic
I can’t fulfill my and everyone’s dreams
Here’s the video
http://**************

Also there is an orc
I had killed it, though

13: Infrastructure Worker
I can sense the age from the thread title
Well-Informed NEET is about 40 years old[2]

14: Anonymous NEET
In the first place the one we taught about is not cup ramen, right?

15: Well-Informed NEET
>>112
Oh, Yuuji has come
So the magic is weak because of the Echelon rank?
The picture of the orc?

>>14
I did it in ill humor
I have no regrets

16: Anonymous ETNE
Orc, you say!

17: Anonymous MEET
Waiting stark naked!

18: Anonymous NEET
Goblin and orc
It’s complete…

Then?
Then?

19: Yuuji
>>15
Sorry
I don’t have the picture of the orc
Since I had the encounter in the middle of the forest

20: Anonymous NEET
Y-you useless!

21: Anonymous NEET
It’s a picture of an orc
It’s not worth it

But the Princess Knight? The Elf?
They are one set with the orc, right?![3]

22: YES Lolita NO Touch
Alice-chan, is Alice-chan alright!?

23: Camera Ossan
Well, since that type of camera is heavy
It will be over if it gets broken
So it will be difficult to take it to the forest

It’s an unexpectedly sensitive device, you know?
Furthermore, the repair cost for it is so damn high

24: Infrastructure Worker
>>23
We’re okay with that!

We want it!
No matter what!
Something in this thread!

25: Anonymous NEET
There was a goblin
Now the orc
but no Princess Knight?

Does God not exist in the other world?

26: Anonymous NEET
A video with actors but no actresses is…
What a shit video

27: Anonymous NEET
Video with actors but no actresses?
It surely exists, right?
What are you talking about dude?

28: Anonymous NEET
Eh? Eh?

29: Anonymous ETNE
>>27
This dude was broken
Maybe I should go “Ah~”?

30: Well-Informed NEET
So it seems that new hostile creatures have appeared
I want to know the sitrep over there

Yuuji, the live report

31: Anonymous NEET
>>30
This guy is also surprisingly crude in dealing with Yuuji

32: Anonymous NEET
It couldn’t be helped…
Since it’s Yuuji after all

33: Yuuji
I was going to the forest to gather food
While I also tested how it’s felt when walking while wearing the equipment
Alice and Kotarou also went together with me

Ah, these are the pictures of the equipments
http://**************

34: Infrastructure Worker
We didn’t need such pictures!

35: Anonymous ETNE
>> 33
How should I say this…
It looks like a shabby cosplay, Yuuji!

36: Anonymous MEAT
>> 33
It’s the things for newbie adventurers!

37: Well-Informed NEET
>> 33
Short spear and shield, huh?
So you have obediently followed the advice
Depending on the opponent, maces are also good

38: Overwhelmingly Dog-Person
Kotarou is properly looking at the camera
How cute

39: YES Lolita NO Touch
Are you guys’ eyes just empty holes?
I am healed by Alice-chan’s smile
I will do my best for tomorrow!

40: Anonymous NEET
>> 39
When this guy says I will do my best
I felt a tremendous sense of unease

41: Anonymous NEET
Don’t aim at young girls!
Don’t go out from the house!
Promise with oniisan!

42: Yuuji
So, after going south from the house for about 1 hour
We got nuts and fruits
Also Kotarou hunted a mountain bird
http://**************

43: Anonymous NEET
To even take pictures of the nuts and the bird…
It doesn’t even matter!
Also why did you take it at the house?
Don’t you have one with the scenery?!

44: Well-Informed NEET
But Yuuji, you didn’t take the picture of the important thing…

45: Overwhelmingly Dog-Person
A bird-hunting dog…
As expected from Kotarou!

46: Infrastructure Worker
>> 45
Don’t give up to tsukkomi!
A dog that can hunt wild birds is surely weird, right?

47: Anonymous NEET
>> 46
It’s rare, but they exist

48: Anonymous NEET
Our cat-sama often placed it in the entrance way
But I quickly threw it away

49: Yuuji
Kotarou entered a cautious posture
Alice hid to the back
Then between the trees, 5 meters ahead
2 gobins, 1 orc

 >> 43, 44
It can’t be helped, you know
I can’t carry the orc corpse back with me
It was a solid 2 meters of meat
Too heavy

50: Anonymous NEET
I ought to ask this

Is it tasty?

51: Anonymous ETNE
No-no way…

52: Anonymous NEET
No, there is also a delicious version!

53: Anonymous NEET
Humanoid, the repulsion…
Not very much

54: Anonymous MEAT
Monkey’s brain is also considered as a dish!

55: Yuuji
I was thinking about what to do since Alice was also there
Kotarou dashed forward
The enemy also noticed it and headed towards her
I pursued Kotarou

Kotarou came into contact with the 2 goblins
She immediately killed them

56: Overwhelmingly Dog-Person
>> 55
More detail about that!

57: Anonymous NEET
A dog, instantly killed 2 goblins…?
What kind of dog is she?

58: Yuuji
>> 56
I don’t really know it, though

Kotarou jumped towards a goblin
Then as if doing a triangle jump, she jumped towards the other goblin

The two of them died

59: Anonymous NEET
Oh-ow…

60: Well-Informed NEET
I don’t know if it is real or not
Maybe she is a former ninja dog?

How were wounds’ shapes on the goblins?

61: Overwhelmingly Dog-Person
Maybe Kotarou has a cheat?
But since she is cute then it’s okay!

62: Anonymous NEET
>> 61
Don’t give up!

63: Yuuji
>> 60
Kotarou is a hybrid (mongrel)

The first goblin had its neck cleanly cut
The second goblin had its neck gouged off

64: Cool NEET
The first one is claw
The second one is fang

Not to mention the claws, but does a dog have a fang that long?

Then, the orc?

65: Anonymous NEET
Kotarou’s real name actually is actually Gin, right?
Perhaps she has defeated Akakabuto before right?[4]

66: Anonymous NEET
Zetsu Tenrou Battouga![5]

67: Anonymous NEET
The average age of the people in this thread is rather high.[6]

68: Yuuji
The orc came towards us
Even though it’s big, it’s unexpectedly fast
I braced my shield

At that time, Alice burst out her magic
the ground in front of the orc caved down

While still dashing ahead at full speed
The orc crashed into the hole o its stomach
It fell down while spurting blood
Then I finished off the unmoving orc with the spear

69: Anonymous NEET
……

70: Anonymous NEET
In other words, Yuuji only got the easy job of finishing off an unmoving enemy?

71: Anonymous ETNE
Isn’t this power leveling![7]

72: Anonymous MEAT
Yuuji’s magic is meh..

73: Infrastructure Worker
If Kotarou and Alice-chan weren’t there
Yuuji would have been a goner, right?

74: Anonymous NEET
>> 73
How could you say that?!

75: Anonymous NEET
Yuuji uploading and posting things to the bulletin board are also important work, right?

76: Cool NEET
Nonetheless, it was outside Yuuji’s current battle prowess

At any rate, defeat the enemy and raise the Echelon rank
This is also for the physical safety

77: YES Lolita NO Touch
That’s right Yuuji!
Then you need to protect Alice with your life!

78: Anonymous NEET
Raise the level, and crush down the physics!

No, that’s not good
Magic is more interesting

79: Anonymous NEET
Raise the level
Then you will surely be able to use more magic, Yuuji!

Everyone, let’s think about how to use Light Magic in an interesting way!

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽


The BBS residents really like to bash Yuuji…
Next is the epilogue… Almost done![1] Hungry? and NO BORDER, refer to a series of NISSIN CUP NOODLE commercials (rather funny). Just watch this https://www.youtube.com/playlist?list=PLAB3E1A714746C269
[2] Hungry is from the 1990s… While NO BORDER is from 2000s. (E/N: I prefer the more recent CMs, like the STAY HOT ones. https://youtu.be/FNTNeodLUuQ)
[3] Yeah, the clichéd scene of a himekishi or an elf about to be raped by orcs/goblins before being rescued by the MC
[4] Read Ginga: Nagareboshi Gin. Gin is the name of silver akita-inu MC. Akakabuto is the antagonist
[5] Zetsu Tenrou Battouga (絶天狼抜刀牙 roughly: "Wielding the Absolute Fang of Heaven's Wolf” Heaven’s Wolf can be also read as Sirius (Alpha Canis), so: Absolute Fang of Sirius or Alpha Canis Absolute Fang) is the name of technique that Gin possessed.
[6] Since the Ginga: Nagareboshi Gin is from 1983 to 1987, the anime is from 1986. I hadn’t even been born yet…
[7] Do I need to explain power leveling? For the non-gamer readers, it’s a term to refer to an act of increasing level in very fast pace. Usually involve killing easy enemy that five a lot of experience, using the map layout to finish off strong enemies, or leeching off experience by partying with stronger people (Indonesian MMORPG-ers will know this as GB). (E/N: I used to spend hours doing the first one in Maplestory. Btw, all the guides for Wizard101 only tell you to use the third option, which is useless if you have just started the game.)

17 comments:

 1. nope i can't even guess what the gibberish means

  ReplyDelete
 2. hmmmm let us think of things to do with light magic aswel!
  there's the obvious flashbang and flashlight use.
  you could also use it as a distraction and then stab them when they scout it out

  ReplyDelete
 3. This chapter is surprisingly devoid of progress.

  ReplyDelete
 4. If its /a/ the chat will full of pepe.

  ReplyDelete
 5. |!|!|!|!|!|!
  !| ! __|__!|!
  |!///∧\\\!
  !|⌒⌒⌒Т⌒⌒⌒|!
  |! ∧_∧ | !|!|!
   (´・ω・○ Thanks!!
  ──|U / J────
   :::U`U:  Nepu!!
   ::::::::

  ReplyDelete
 6. I think that the "power leveling" that they mentioned is about Alice-chan and Kotarou-Sama power leveling the useles guy.
  They bot did the kill with the non-mc (Kotarou is the mc and if you dont get this till now I dont know what you are reading) only leeching away the exp.

  It also cames after he explained that Alice-chan is the one that actualy defeated the orc and he only got the last hit.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Yup the leeching off experience by partying with strong people" type, the most common route people go in MMORPG that didn't restrict level difference when partying

   Delete
  2. Or help complete quests to get the EXP Cards in ToS. But the Indonesian server recently made an update to counter this. Not to mention the bugs and lags...

   Delete
 7. Hmm, how about bashing the basher on that thread?

  ReplyDelete
 8. I've been using Push2Kindle app and dotepub so I can read novel with my smartphone / Adobe Digital. And gosh, what a bunch of nonsense infecting my epub reader.

  ReplyDelete
 9. It was funny!
  My favourite part is how Yuuji immediately narrate the battle after he was asked for sitrep.

  Thanks for the chapter!

  ReplyDelete
 10. From what I understand, there's a light novel version as well. Do you plan to translate it as well as the web novel version?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Of course... But I might defer this until later dates...
   I hope we all are still here...

   Delete
 11. cant read the next chapter to much virus warnings for kaspersky

  ReplyDelete
 12. It's funny how Yuuji just keeps on explaining what happened while ignoring ask the bashing from the other bulletin users. Is like by this point even he's realized how useless he is and won't fight it lol

  ReplyDelete
 13. 12: Yuuji
  I can’t use optical camouflage, lightsaber, laser, or healing magic
  I can’t fulfill my and everyone’s dreams
  Here’s the video
  http://**************
  Also there is an orc
  I had killed it, though

  Of course he can't use anything like that unless he uses a proper chant, this retard. Did he try to cut his finger or something and then chant something proper like "Light of healing gather and close the wounds" or something remotely understandable so that the purpose and direction of the magic is clear like with his light ball magic and alice's fire/earth magic? He probably didn't.

  I feel like I'm cringing more than I'm laughing when reading this, haha.

  Surprised he didn't tell them about alice being of noble heritage. That'd sure cause some waves, like "the promise" or "cliché". Girls with commoner backgrounds are hard to find around protagonists in japanese novels like this one. Often you would get told that they have a common background and then BOOM, they turned out to be of noble or royal descent, or some other amazing background that they didn't know of, like daughter of a super powerful being.

  ReplyDelete